Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo cywilne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo karne
Prawo administracyjne

Rozwód i najczęstsze jego przyczyny

Rozwód zawsze jest trudną i bolesną decyzją. W końcu dochodzi do zerwania więzów małżeńskich. Wiele osób przeżywa rozstanie przez wiele kolejnych lat. Najważniejszy wówczas jest czas, który pozwala ułożyć myśli i zagoić rany. Niestety statystyki są nieubłagane – coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. Trudno jest jednoznacznie wskazać najczęstszy powód rozpadu związku, wiele osób wskazuje niezgodność charakterów, zdradę małżeńską, długa nieobecność jednego z małżonków, znęcanie się przez małżonka nad drugim bądź uzależnienie etc. Zawsze jednak proces rozwodowy wiąże się z ogromnym stresem oraz obawami.

Rozwód – o czym decyduje Sąd?

Sąd może orzec rozwód w sytuacji, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Zatem między małżonkami musi dojść do zerwania łączących strony więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych. Finalnie w wyroku Sąd może orzec o rozwiązaniu małżeństwa stron bez orzekania o winie, z winą obydwojga małżonków bądź z winy tylko jednego małżonka. W sprawie o rozwód jest możliwym dochodzenie alimentów także na małżonka – co ma istotne znacznie ekonomiczne dla małżonka „niewinnego” zwłaszcza w sytuacji, gdy Sąd uzna tylko jednego z małżonków, za winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego. Wówczas gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, Sąd obowiązany jest rozstrzygnąć o ich istotnych sprawach oraz zbadać czy dobro małoletnich nie ucierpi na skutek rozkładu pożycia małżeńskiego stron postępowania. Powyższe oznacza, iż Sąd ustali miejsce pobytu dziecka, tudzież ustali pieczę naprzemienną, rozstrzygnie o władzy rodzicielskiej, o kontaktach rodzica z małoletnim dzieckiem oraz o obowiązku alimentacyjnym względem małoletniego dziecka. Nadto Sąd rozpoznaje zgłoszone w sprawie wnioski o udzielenie zabezpieczenia czy to roszczenia alimentacyjnego, miejsca pobytu małoletniego, kontaktów małoletniego z rodzicem, czy władzy rodzicielskiej – których to wniosków złożenie już na etapie składnia pozwu o rozwód Adwokat Katarzyna Wysokińska zawsze rekomenduje wśród swoich klientów.

Pomoc adwokat Katarzyny Wysokińskiej w sprawie o rozwód

Rozwód zawsze jest trudny i nieprzyjemny, jednak jeśli reprezentować nas będzie odpowiedni adwokat, przez cały proces można przejść dużo szybciej i łatwiej. Pani Mecenas Katarzyna Wysokińska jako adwokat z Lublina to gwarancja dobrego wyboru. Dzięki profesjonalizmowi naszej kancelarii Państwa interesy będą reprezentowane w najlepszy możliwy sposób oraz z najwyższą starannością. Adwokat Katarzyna Wysokińska zawsze podchodzi indywidualnie do każdego klienta, złożenie pozwu o rozwód każdorazowo poprzedza rozmowa, która daje klientowi komfort zaznajomienia się ze swoją sytuacją procesową, z przysługującymi prawami, opracowujemy kierunek postępowania dowodowego, Mecenas instruuje klienta, jakie dowody winien zgromadzić celem udowodnienia roszczenia oraz wskazuje w jaki sposób, za pomocą jakich działań można sprawniej przejść procedurę rozwodową i uzyskać pożądane przez siebie rozstrzygnięcie. Kolejnym krokiem jest złożenie pozwu. Adwokat Katarzyna Wysokińska zawsze wspiera swoich klientów, przygotowując do rozprawy, omawiając jej przebieg, sporządza pisma procesowe i środki odwoławcze w toku postępowania. Stara się wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom każdego z klientów, tak by czuli nie tylko prawne wsparcie, ale również to mentalne, które akurat w sprawie o rozwód pozostaje tak samo ważne jak pomoc merytoryczna.

Słowo od Adwokat Katarzyny Wysokińskiej

Prawo rodzinne obejmujące w szczególności sprawy o rozwód, alimenty, kontakty, władzę rodzicielską, miejsce pobytu dziecka etc. – jest dziedziną, w której mam najszerszą praktykę i doświadczenie, nadto stanowi źródło mojego osobistego zainteresowania.

Mając na względzie liczbę przeprowadzonych spraw rozwodowych oraz spraw rozwód, które aktualnie prowadzę, a także moją pasję w prowadzeniu rzeczonych spraw, z całą stanowczością mogę stwierdzić, iż pomoc kancelarii Adwokat Katarzyny Wysokińskiej w sprawach o rozwód cechuje się wysoką rzetelnością.

Do każdej sprawy oraz klienta podchodzę z dużym zaangażowaniem i empatią. Staram się pomóc Państwu przejść przez najtrudniejszy często „proces” w życiu. Wielokroć dzięki indywidualnemu podejściu do sprawy i omówieniu sytuacji procesowej klienci decydują się na skorzystaniu z innych rozwiązań, które ostatecznie nie doprowadzą do zakończenia bytu ich małżeństwa np. jak separacja, ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, a w pewnym zakresie rozwiążą problem, z którym się do mnie zwracają. Proponuje też klientom jak przy okazji sprawy rozwodowej rozstrzygnąć o sprawach majątkowych, przy jednoczesnym oszczędzeniu czasu, środków finansowych, a przede wszystkim nerwów.

Sprawy o alimenty adwokat Lublin Katarzyna Wysokińska

Adwokat Katarzyna Wysokińska w Lublinie prowadzi sprawy o alimenty. Sprawami takimi są sprawy o ustalenie alimentów, o obniżenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego czy sprawy o zaspokojenie potrzeb rodziny.

Klient, który jest zainteresowany założeniem sprawy o alimenty (zaspokojenie potrzeb rodziny, obniżenie czy uchylenie obowiązku alimentacyjnego), bądź klient, przeciwko któremu założono taką sprawę, dla skuteczności swoich działań powinien skontaktować się z adwokat Katarzyną Wysokińską. Wówczas Mecenas podczas porady prawnej wskazuje jakie dokumenty klient winien jest przygotować (wskazuje także, jak należy te dokumenty przygotować) czy to do zainicjowania sprawy, czy do złożenia odpowiedzi na pozew w przypadku osoby pozwanej o zapłatę alimentów. Po zapoznaniu się z konkretnym kazusem adwokat Katarzyna Wysokińska podpowiada jakie czynności/ starania należałoby podjąć jeszcze przed zainicjowaniem sprawy o alimenty (zaspokojenie potrzeb rodziny, obniżenie czy uchylenie obowiązku alimentacyjnego), tak by w sposób niebudzący wątpliwości wykazać usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów, a w przypadku sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – wykazać zasadność zgłoszonego roszczenia.

Podkreślić należy, iż wysokość obowiązku alimentacyjnego uzależniona jest od sytuacji majątkowej i zarobkowej zobowiązanego do alimentacji (m.in. na co składa się wysokość zarobków zobowiązanego, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, posiadany majątek w tym osobisty etc.), a także od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego. Nie zawsze powyższe może być łatwe do wykazania np. wówczas gdy zobowiązany pracuje na tzw. „czarno”, albo gdy skutecznie ukrywa swój majątek. Adwokat Katarzyna Wysokińska dzięki praktyce w prowadzeniu spraw o alimenty podpowiada swoim klientom, w jaki sposób niniejsze wykazać. Ponadto Adwokat Katarzyna Wysokińska prowadząca Kancelarię Adwokacką w Lublinie wskazuje klientom, w jaki sposób uzyskać zabezpieczenie wnioskowanych alimentów przed wydaniem wyroku w sprawie – rzeczonemu służy wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego, które Sąd udziela na czas toczącego się postępowania w drodze postanowienia.

Doświadczenie adwokat Katarzyny Wysokińskiej prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Lublinie w sprawach alimentacyjnych z pewnością pomoże zainteresowanym klientom przejść przez sprawę bez konieczności emocjonalnego zaangażowania oraz stresu.