Adwokat Katarzyna Wysokińska

"Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku,
zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka"

John Ruskin

O mnie - Adwokat Lublin Katarzyna Wysokińska

Wykonywany przeze mnie zawód adwokata stanowi asumpt mojej 8-letniej nauki prawa oraz jego stosowania. Ukończyłam z wyróżnieniem studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II – kierunek prawo. Podczas aplikacji adwokackiej zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując i współpracując z kancelariami adwokackimi na obszarze województwa lubelskiego oraz województwami ościennymi, w szczególności jednak moja praktyka zawodowa koncentrowała się w Lublinie. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej złożyłam państwowy egzamin adwokacki uzyskując z owego wynik pozytywny uprawniający mnie do wykonywania zawodu adwokata.

Moja dotychczasowa praktyka zasadniczo polegała na reprezentacji stron w postępowaniu cywilnym, koncentrując się zwłaszcza na prawie rodzinnym, de facto która to dziedzina prawa w szczególności stanowi źródło mojego zainteresowania, a także na obronie Klientów w postępowaniu karnym.

Kancelaria - Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokata Katarzyny Wysokińskiej prowadzi profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w różnych formach adekwatnych do potrzeb oraz oczekiwań Klienta. W ramach swojej działalności Kancelaria kieruje swoją ofertę zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Zakres działań Kancelarii to liczne usługi prawnicze w następujących dziedzinach: prawo cywilne (w tym sprawy z zakresu odszkodowań), prawo rodzinne (w szczególności rozwód, separacja, sprawy między rodzicami a dziećmi), prawo karne (w tym wykonawcze, wykroczeń, karnoskarbowe), prawo pracy oraz prawo administracyjne.

Kancelaria świadczy pomoc, porady i usługi prawne (w tym sporządzanie pism procesowych) oraz prowadzenie spraw sądowych na obszarze województwa lubelskiego oraz w województwach sąsiednich, niemniej w indywidualnych sprawach, dostosowując się do Klienta, oferuje swoją usługę na terenie całego kraju. Celem wyjścia ku potrzebom Klienta terminy spotkań oraz ich przebieg dostosowuje do potrzeb każdego Zainteresowanego, przy czym Kancelaria oferuje swoje usługi również wobec osób pozostających na stałe za granicą.

Prymatem prowadzenia spraw przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Katarzyny Wysokińskiej jest profesjonalizm oraz rzetelność. Wszelkie czynności podejmowane przez Adwokat czynione są z zachowaniem najwyższej staranności oraz poszanowaniem etosu zawodu adwokata. Gwarancją jakości usług dla Klienta jest fakt, iż Kancelaria Adwokacka posiada obowiązkową polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

Oferuję pomoc prawną polegającą na:

W następujących sprawach:

adwokatura

Prawo cywilne

 • Prawo rzeczowe i zobowiązań:
 • o zasiedzenie
 • wynikające z zarządu rzeczą wspólną
 • o zniesienie współwłasności
 • związane z ochroną własności
 • o ustanowienie i zniesienie służebności (np. służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu)
 • wynikające z postępowania wieczystoksięgowego
 • o naruszenie posiadania
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie z czynów niedozwolonych
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym, oraz uproszczonym
 • Prawo spadkowe:
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
 • o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • o dział spadku
 • o dochodzenie zachowku
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza;
 • o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego;
 • o dział spadku;
 • Postępowanie egzekucyjne:
 • wszczęcie egzekucji;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;
 • skarga na czynność komornika;

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • unieważnienie małżeństwa;
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 • rozwód i separację;
 • związane z rozstrzygnięciem o istotnych sprawach rodziny;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • podział majątku wspólnego;
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa;
 • z zakresu władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • alimenty (w tym: podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego)

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentowanie przed sądami pracowników oraz pracodawców;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy;
 • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy;
 • wynikające z naruszenia zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu oraz nadużyć w stosunku pracy (mobbing);
 • odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika;
 • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego;

Prawo karne

 • porady prawne z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, wykroczeń, wykonawczego oraz postępowania karnego;
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach karnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (w tym sprawy o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego);
 • wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia;
 • wnoszenie zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania;
 • obrona w postępowaniu przyspieszonym;

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie interesów stron w postępowaniu przed organem administracji publicznej;
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych;
 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego;

Prawo medyczne

 • dochodzenie odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku błędu lekarskiego;
 • reprezentacja w postępowaniu dyscypilnarym;

Formularz kontaktowy

odśwież

Adwokat Katarzyna Wysokińska
Kancelaria Adwokacka

ul. Wieniawska 6/13
20-071 Lublin

tel. kom. 663 392 771
tel. 81 563 33 33
fax. 81 563 33 46
e-mail: kancelaria@adwokat.wysokinska.eu

NIP: 5651495985
REGON: 365266689

Godziny pracy kancelarii:
pon.-pt. 9:00-16:00

(w sprawach pilnych kontakt telefoniczny i e-mailowy możliwy poza wskazanymi godzinami)

Katarzyna Wysokińska Adwokat
ul. Wieniawska 6/13 ul. Wieniawska 6/13